Kqxs24h

Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55 - Kqxs Power 6/55 mới nhất

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 30/05/2023

01 14 24 28 40 46 34

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
41,223,910,350 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,757,702,400 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 41,223,910,350
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,757,702,400
Giải nhất 5 con số 3 40,000,000
Giải nhì 4 con số 498 500,000
Giải ba 3 con số 10897 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 27/05/2023

04 06 08 18 39 43 28

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
38,990,916,300 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,509,591,950 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 38,990,916,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,509,591,950
Giải nhất 5 con số 15 40,000,000
Giải nhì 4 con số 679 500,000
Giải ba 3 con số 12314 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 25/05/2023

15 16 19 31 33 46 07

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
37,840,372,050 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,381,753,700 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 37,840,372,050
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,381,753,700
Giải nhất 5 con số 4 40,000,000
Giải nhì 4 con số 483 500,000
Giải ba 3 con số 9329 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 23/05/2023

26 27 35 36 47 54 40

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
36,233,149,800 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,203,173,450 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 36,233,149,800
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,203,173,450
Giải nhất 5 con số 3 40,000,000
Giải nhì 4 con số 435 500,000
Giải ba 3 con số 9593 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 20/05/2023

01 14 21 36 48 53 44

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
34,404,588,750 đ

Giá trị Jackpot 2:
4,661,644,750 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 34,404,588,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,661,644,750
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 384 500,000
Giải ba 3 con số 7958 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 18/05/2023

13 14 21 23 30 41 49

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
32,942,141,850 đ

Giá trị Jackpot 2:
4,499,150,650 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 32,942,141,850
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,499,150,650
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 491 500,000
Giải ba 3 con số 9032 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 16/05/2023

19 24 30 34 40 44 51

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
31,705,358,250 đ

Giá trị Jackpot 2:
4,361,730,250 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 31,705,358,250
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,361,730,250
Giải nhất 5 con số 4 40,000,000
Giải nhì 4 con số 522 500,000
Giải ba 3 con số 10023 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 13/05/2023

22 24 35 43 45 54 50

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
76,361,538,900 đ

Giá trị Jackpot 2:
4,172,246,000 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 1 76,361,538,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,172,246,000
Giải nhất 5 con số 17 400,000,000
Giải nhì 4 con số 848 500,000
Giải ba 3 con số 17848 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 11/05/2023

01 03 19 33 34 51 17

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
73,659,305,100 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,871,997,800 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 73,659,305,100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,871,997,800
Giải nhất 5 con số 17 40,000,000
Giải nhì 4 con số 739 500,000
Giải ba 3 con số 17299 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 09/05/2023

07 09 13 22 44 47 39

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
70,842,375,750 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,559,005,650 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 70,842,375,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,559,005,650
Giải nhất 5 con số 19 40,000,000
Giải nhì 4 con số 918 500,000
Giải ba 3 con số 20734 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 06/05/2023

01 11 22 28 34 42 10

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
68,127,043,350 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,257,302,050 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 68,127,043,350
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,257,302,050
Giải nhất 5 con số 22 40,000,000
Giải nhì 4 con số 794 500,000
Giải ba 3 con số 17826 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 04/05/2023

13 30 32 35 45 52 29

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
65,811,324,900 đ

Giá trị Jackpot 2:
1,774,701,200 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 65,811,324,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 2 1,774,701,200
Giải nhất 5 con số 4 40,000,000
Giải nhì 4 con số 656 500,000
Giải ba 3 con số 15422 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 02/05/2023

04 11 18 25 33 45 21

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
62,962,637,700 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,232,881,600 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 62,962,637,700
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,232,881,600
Giải nhất 5 con số 16 40,000,000
Giải nhì 4 con số 994 500,000
Giải ba 3 con số 17489 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 29/04/2023

02 09 12 24 41 53 35

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
60,866,703,300 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,261,376,150 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 60,866,703,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,261,376,150
Giải nhất 5 con số 6 40,000,000
Giải nhì 4 con số 805 500,000
Giải ba 3 con số 15787 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 27/04/2023

08 28 38 39 41 45 54

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
58,514,317,950 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,466,427,050 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 58,514,317,950
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,466,427,050
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 804 500,000
Giải ba 3 con số 16507 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 25/04/2023

06 10 19 23 25 28 45

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
56,226,657,900 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,212,242,600 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 56,226,657,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,212,242,600
Giải nhất 5 con số 19 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1053 500,000
Giải ba 3 con số 20633 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 22/04/2023

09 18 23 24 48 52 10

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
54,316,474,500 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,390,154,000 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 54,316,474,500
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,390,154,000
Giải nhất 5 con số 32 40,000,000
Giải nhì 4 con số 917 500,000
Giải ba 3 con số 15898 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 20/04/2023

07 11 32 35 42 51 46

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
53,021,964,900 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,246,319,600 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 53,021,964,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,246,319,600
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 667 500,000
Giải ba 3 con số 13906 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 18/04/2023

17 18 30 40 51 55 50

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
50,805,088,500 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,514,626,950 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 50,805,088,500
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,514,626,950
Giải nhất 5 con số 8 40,000,000
Giải nhì 4 con số 591 500,000
Giải ba 3 con số 12970 50,000

Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55 – Kqxs vietlott 6/55 mới nhất – Trực tiếp xổ số power các ngày thứ 3, thứ 5, và thứ 7 được kqxs 24h cập nhật chi tiết từ trường quay.

Cách chơi xổ số Điện Toán Power 6/55

Cách chơi xổ số 6/55: là người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 55 để dự thưởng.

Cơ cấu giải thưởng kết quả xổ số điện toán Power 6/55

– Giải Jackpot 1: giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.

– Giải Jackpot 2: giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng.

– Giải nhất: trị giá 40 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số đầu tiên.

– Giải nhì: trị giá 500.000 đồng cho nếu người chơi đoán trúng 4 trong 6 số đầu tiên.

– Giải ba điện toán Power 6/55: trị giá 50.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên.

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM (VIETLOTT):

Trụ sở chính:

Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800

Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

Tel: 08.38.212.629

Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline):

1900.55.68.68

Để xem xổ số điện toán Power 6/55 cũng như các loại xổ số khác truy nhập kqxs24h.org để có được thông tin hàng ngày mới nhất